Karin Klee

Ö Wand for ö Schrank

Er setzt off dä Bank,
denkt, dat ös wei der Dank!

Kä Sprit me öm Tank,
öt Portmonee blank.

Ö Mann wie e Schrank 
denkt, dat ös wei der Dank.

Kaum Gäld off dä Kass
on öt Bett aldmo nass.

Ö Mann wie e Schrank 
denkt, dat ös wei der Dank.

Kä Bier me vom Fass,
aach dä Wirt ös öm Brass.

Ö Mann wie e Schrank 
denkt, dat ös wei der Dank.

Der Mann wie e Schrank
setzt allän off dä Bank.

Awei ösä ... krank. 
Waart nur off sei ... Dank. 

Karin Klee