Karin Klee

Hansams Mill

Et Marie allän ön dä alder Mill.
Sei Schweschder Kätt ön Köln.

Iwwer zwanzisch Joär.
Nett zesamme, awwer beinanner.

Summer, Hörbschd, Wönder, Freijoer,
emmer genouch Ääwöt, genouch se ässe ön dä Mill.

Feierholz, Gemies, Gromberre,
Schingge verstobt öm Raauch.

Flax for Spönnrad on Webstoul, 
Ä Bouch for jere Sonndaach.

Irjendwann awer gefdet Zeit,
sisch of de Wääsch ze mache:

Gunaad Kätt!
Naad Marie!

Karin Klee