Karin Klee

Gulasch (orrer Hackflääsch, wemmät dursch de Wolf dräht)

wie wäret möt Gulasch?
Gulasch, dat wäret doch!?
Gulasch, dat woret haut!
Gulasch ha mä ausnanner gemach!

klä gehackt
kurz gebroet
weisch geschmoort
wupp gäß

möt mir kammäet jo mache
sät dat Flääsch
möt mir aach
sät dat Mässer 

Karin Klee