Karin Klee

Andere über und für Karin Klee

"Dichersteplerin"

Jean-Louis Kieffer

Huddel mét de Wierter

Ich hann se all lo leihen
Om weisssen Blatt
In der Reih no
Rond stuppisch, kleen dick, lang gockersich, dick pänsich
In der Reih no.
All puddelnackig leihen se lo
Om weisse Blatt
Mei Wierter

Watt soll eich dann dodamét aafängen?
Déi passen én keen Rahmen,
Déi gehen keenr Héerd no!

Iwwerhaupt keen Lòscht déi ze vermohlen, ze verschmicken, ze vermachen.
Soll eich nich mét déin'n den Kopp verbrechen?
Eich lossen se leihen, wéi se lo sénn
Puddelnackig òm weissen Blatt.

Mét déi lo'n és neischt ze wéllen
Mét déin'n neischt ze dichten.

Eich zéihen nich zréck òf de Zewenspétzen
Un lossen se ém Stéch
Mei puddelnackig Wierter
Om weissen Blatt.
Eich well jo keen Huddel hann...

Se sollen awei gucken wéi se gesinn!

Sonndach den 1ten Mai 2005 én Bosen der Dichterin Karin Klee gewidmet
Jean-Louis Kieffer

Un weil brauch ich nur noch
Of en Knopp ze drécken
Un dann erschein dein Bild vor mein Auen
Dein Wierter...
Un de Musick von deinen Silben
Un dein Géféihlen
Un so és ma émmer wenijer alleen...

Bravo pour ton site
Mét mein'n aller schéinscht Gedanken
J. Louis